Tagged: Bharat Lyrics Manikarnika

Bharat lyrics Manikarnika: Yudhay ye samman ka hai, maan rakhna chahiye, main rahu ya na rahu, Bharat ye rahna chahiye. Feel free to like & share.