Tagged: Hanuman Chalisa Hindi

Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhaari, baranau raghubhar bimal jashu jo dayaku phal chaari. Check full Hanuman Chalisa Hindi lyrics here.