Mahalaya by Birendra Krishna Bhadra | Best Status 2021

Mahalaya Lyrics in English

Are you looking for Mahalaya by Birendra Krishna Bhadra in English? Then right post you are scrolling now. Read the full lyrics ofMahishasura Mardiniin English by Birendra Krishna Bhadra. Also, check out Mahalaya Lyrics in Bengali by Birendra Krishna Bhadra.

Mahalaya by Birendra Krishna Bhadra

If you don’t listen to the recitation of Mahalaya by Birendra Krishna Bhadra on the morning of Mahalaya, you will not think that today is “Mahalaya”. This Chandi Path of Mahalaya has been going on for many years, you can listen to it every time you turn on the Radio or TV on Mahalaya day. “Birendrakrishna Bhadra’s Mahalaya” has become a precious emotion for Bengalis. So let’s take a look at the lyrics of this Chandi Path of that Mahalaya. Mahisasurmardini Stotra Lyrics in English by Supriyo Sengupta.

Mahalaya Lyrics in English | Mahalaya by Birendra Krishna Bhadra

(SONG)
Ya chandi, madhu kaidabhaadi daithya dalani,
Ya mahishishonmoolini,
Ya dhumekshna chanda munda madhani,
Ya rakthabeejaashani,
Sakthi sumbha-nisumbha daithya dalani,
Ya siddhi daathri paraa
Sa devi navokodi murthi sahitha
Maa pathu viswaswari.(2)

(VOICE)
Aswiner sarada prate beje utheche alokomonjir,
Dharanir bohirakashi ontorhito meghomala;
Prakritir antarakashe jagorito jyotirmoyi jaganmatar
aagomono-barta,
Anandamoyi moha mayar padodhyani;
Ashima chande beje uthe roop-lok o raso-lok e aane naba
bhabomadhurir sanjeeban,
Tai anandita shyamoli matrikar chinmoyi ke mrinmoyi te
aabahon..

Aj chitchaktiroopini bishwajanonir sharodo-sribimondita
protima;
Mondire mondire dhyan bodhita….

(SONG)
Simhastha
shashi-shekharaa marakata-prakhyaishchaturbhirbhujai
Shankham chakra-dhanu: sharamshcha dadhati netraistribhi: shobhita

Aamuktangdahaara-kankanna-rannat-kanchi-ranann-nupura

Durga durgati-haarini bhavatu no ratnollasat-kundala

(VOICE)
Mahamaya sonatani, saktiroopa, gunamoyi
Tini ek, tabu prokash bibhinno: debi narayani, abar
bromhoshakti-roopa bramhani,
Kakhono maheswari roope prakashomana, kakhono ba nirmala
kaumari roopdharini,
Kakhono maha-bajro roopini oindri, ugra shiva dootini:
mumundamalini chamoonda,
Tini abar tabo moyi niyoti…ei sarbo prokashomana
mahashakti paroma prakritir abirbhabe hobe;
Soptolok tai anandamogno….

(SONG)
Bajlo tomaaar alor benu
Matlo jeee bhuban..
Bajlo tomaaar alor benu

Aaj prabhate se sur o shune khule dinu mon
Bajlo, Bajlo..
Bajlo tomaaar alor benu
Antare ja, lukiye raaje
Arun binayai se sur baje

Ai ananda jagye sabaar madhuro amantran
Matlo je bhuban
Bajlo tomaaar alor benu

Aj samiran aloy pagol,
Nabino surero binaay
Aaj sharater aakaasho binay ganero mala bilay
Tomay hara jibono mamo;
Tomari aloi nirupamo.
Bhoreo pakhi uthe gahi tomari bandan
Matlo je bhuban! Bajlo tomar alor benu…

(VOICE)
Hey bhagobati mohamaya, tumi trigunatrika,
Tumi rajogune brahmar grihini bagdevi, saptagune vishnur
patni lakhsmi;
Tabo gune shiver banita parvati, abar trigunatito
kuriabosthay tumi anirbochoniya;
Aparomohimomoyi parobrohmomoyishi devi, rishi kattayaner
kanya kattayani,
Tini kanyakumari aakhata duggi, tini aadishakti
aagomonoto-shiddomurti dhori durga,

Tini dakhayani sati, debi durga,
Nijo deho sambhuto tejoprobhabe shatrudahonokale
agni-barna, agni-lochana
Ei usha logne hey mahadevi tomar udbudhone
Banir bhaktir rasopurno-barono-kamolo-aaloko satodalo mele
bikashito hok, dike dikante
Hey amritojyoti, hey ma durga, tomar aabirbhabe dharani
hok prano-moyi,

Jaago! Jaago jaago maa!

(SONG)
Jago tumi jago jago durga jago dasha praharana
dharini
Abhaya shakti balo pradayini tumi jago
Jago tumi jago

Pronomi barada ajala atula (2)
Bahubaladharini ripudalabarini
Jago ma jago ma
Jara omoyi jandhi ka shankari jago
Jago ma

Jago asuro binashini tumi jago
Jago durga jago dasha praharana dharini
Abhaya shakti bhalo pradayini tumi jago
Jago tumi jago

(VOICE)
Debi chandika sachetan chinmoyi, tini nitya, tar aadi
nei,
tar prakrito murti nei;
Ei bishher prokash tar murti, nitya hoe’o ashuro-pirito
debota rokkhone tar aabirbhab hoy,

Debir sashwata abhoybani, “Hithyang yada yada badha,
danabotthya bhabisathi,
Tada tadabothiryahang karishyamri sankhayam!”,
Purbo kolpo oboshaner por proloy kale somosto jagot jakhn
karon-solile porinato holo,

Bhagoban bishnur akhilo-shaktir probhab sonhoto kore,
Shei karono-samudre rochito ananta-sajya pore, jyog
nidray holen abhibhuto,
Bishnur jyog nidrar aboshan kale,
Tar nabhi-poddo theke jege uthlen bhabi kalper shristi
bidhata brahma,
Kintu bishnur kanthamono jagoto madhukoitabo asuraddoy,
brahmar karmo osthitto binashe uddata hote,

Padmajoni brahma jyog nidray mogno sarboshaktiman
bishwabata bishnu ke jagarito korbar jonno,
Jagoter sthiti songharkarini bishweshari jagatjanani
horidetro-nibashini nirupama bhagabati ke stabo montre korlen udhbudhito,

Ei bhagabati bishnu nidra rupa maharatri, jyog-nidra
debi…

(SONG)
Ogo amar agamani alo(2)
Jalo pradip jaaaalooo jaaaloooo..
Ogo amar agomoni.. Aloy..

Shoroter jhonjhabaate
Nishar sese rudra’bhate…
Ei Shoroter o jhonjhabaate
Nishar sese rudra’bhate…
Nibhlo amar aaa.aa… pother bati

Nibhlo praner alo..
ogo Amar Agomoni, alo
Ogo Amar Oooo Pothh Dekhano alo

Jibonjyotirupero sudha dhalo dhalo
dhalo…
Dik harano sonkapothe aaaasbe (2)
Arun raate asbe kokhon asssbe
Tutbe pother o nibir o aadhar o sokol dishar kalo
Bajao alor kontho bina
Ogo porom bhalo
Ogo Amar Agomoni, alo…

(VOICE)
Twam swaha, twam swadha, twam hi vasat-karah
sarva-atmika,
Sudha twam akasarenitye trithamatra-atmika sthita,
Ardha-matra sthita nitya ya an-uccarya a-visesatah,
Twam eva sa twam savitri twam devi janani parah,
Tvaya etad dharyate viswam tvaya etat srjyate jagat,
Tvaya etat palyate devi twam atsy ante sa sarvada,
Visrstau srsti-rupa twam sthiti-rupa sa palane,
Tatha samhrti-rupaante jagato ‘sya jagan-maye,

Maha-vidya, maha- maya, maha-medha, maha-smrthi,
Maha-moha sa bhavati, maha-devi, maha-asuri,
Prakritis twam sa sarvasya gunatraya-vibhavini
Kala-ratrir maha ratrir moha-ratris sa daruna.
Twam sris twam isvaris twam hris twam buddhir
bodha-laksana
Lajja pustis tatha tustih twam santih khsantir eva sa,
Khargini sulini ghora gadini chakrini tatha,
Sankhini chapini bana bhuhuri paridha ayudha,

Saumya saumya tara asesha, saumyebhyas tv ati-sundari,
Para aparanam parama twam eva parama-ishvari…

(SONG)
Ooooooo
Tobo achinto rupo chorito moheema (2)
Tobo achonto
Nabo shobhaa nobho dhyano roopaarito
protimaa…aaa
Tobo achinto rupo chorito moheema
Tobo achinto

Bikoshilo jyoti preeti mongalo barone
Tobo achinto rupo chorito moheema
Tobo achinto

(Tumi shaadhodhano dhano-brohmo,godhono
shaadhone aaaa… )2
Tobo premo noyone bhaati..nikhilo
atyaaroni
Kanoko kaanti jhoriche kaanto- bodone aaaa
Tobo achinto rupo chorito moheema
Tobo achinto

Hey mohaalakshmi janoni gauri shubhodaaa… (2)
Jayo shongeeto dhoniche dhoniche
Tomaari bubone.. aaa
Tobo achinto rupo chorito moheema
Tobo achinto
Nabo shobhaa nobho dhyano roopaarito
protimaa…aaa
Tobo achinto rupo chorito moheema
Tobo achinto

(VOICE)
Takhn proloy andhokar roopini tamoshi debi ei stobe
probuddha hoye
Vishnur ongo-protongo theke bahir holen, vishnur jyog
nidra bhongo holo
Vishnu sudarshan chakra chalon e madhukoitaber mostok
chinno korlen.
Punoray brahma dhyan-mogno holen

Edike kal-antare durdhorsho doittoraj mahishasurer
porakrome debotara swarger adhikar haralen
Ashurpatir attyachare deblok bishad bethay poribrohon
hoye gelo
Debogon brahmar swaranapanno holen
Brahmar borei mahishasur aporajeo,
Tar dara doittorajer khoy sombhobpor noy jene
Tari nirdeshe amarbrindo kamalyuni bidhata ke mukhopatro
kore
Boikunthe giye dekhlen harihor alapone rato, brahma
swamukhe nibedon korlen,
Mahishasurer durbisaho ottachar kahini, sargobhrosto debota
kuler ei barta sunlen tara

Shanto jogibor mahadeber sugouro mukhomondol krodhe
raktojobar moto ranga boron dharon korle
Ar sankha-chakra-goda-poddo dhari narayaner aanan
bhrukutikutir hoye uthlo
Takhon maha shaktir aobhane gagane gagane ninadito holo
maha sankha
Bishwa jyoti vishnur rudrer badan theke tyejorashi
bisphutito holo
Brahma o debogoner aanon theke tyej nirgoto holo
Ei parboto-prolan jyotirpunjo projjolito hutashoner naye
dejuktoman kirone dingmondol purno kore dile
Oi tyejrashmi ekottro hoye paroma rupobati dibboshri
murti utponno holo
Tini jaganmatrika mahamaya ei addya debi rig montre
ghoshona korlen aatmo-porichoy

(SONG)
Aham rudrebhihvasubhihcharamaham adityaihruta
visvadevaih
Aham mitravarunaubha bibharma aham indragni ahamasvinaubha aham
Aham somamahanasam bibharmi aham tvastaramuta pusanam
bhagam
Aham dadhami dravinam havismate supravye yajamanaya sunvate

Aham raastri sangamani vasunam cikitusi prathama
yagmiyanam tam ma devah
Viadadhu purutra bhuristhatram bhuriavesayantim

Maya soh annamatti yah vi-pasyati yah praniti yah im
srunotiuktam

Amantavah mang te upaksiyanti srudhi sruta sraddhivam
te vadami

Ahameva svayamidam vadami justam devebhihruta
manusebhih

Yam kamaye tam tamugram krnomi tam brahmanam tamrsi tam sumedham

Aham rudraya dhanurha tanomi brahma-dvise sarave hantavaiu
Aham janaya samadam krnomi aham dyavaprthivia avivesa
Aham suve pitaram asya murdhan mamyonirhapsuantah
samudre

Tatah vitisthe bhuvananu visvauta amum dyam
varsmana upasprsami
Ahameva vatah iva pravamia rabhamana bhuvanani visva
Paro diva paro ena prthivya tavati mahina sambabhuva

(VOICE)
Apurbo stri murti mahashakti debogoner angsho sambhuta
Debogoner samossthibhuto tyegopindo ak borobornini
saktiswarupini debi murti dharon korle
Ei debir aanon shwetborno, netro krishnoborno adaropollab
aroktimo o karotalodoy tamrabho
Tini kakhono ba sahashrobhuja, kakhono ba ashtadasobhuja
roope prokashito hote laglen
Ei bhimkanto roopini debi triguna maha lakshmi, tini
addya mahashakti
Mahadebir mahamohimomoy aabirbhabe baronogeet dhonito
hoye uthlo

(SONG)
(Akhilo bimane tabo jayo gaane,
Je samo rabo)2

Baje shei sure shonar nupure chitte nabo.
(Akhilo bimane tabo jayo gaane,
Je samo rabo)
Hey aaloro aalo timiro milalo,
Tabo jyoti sudhar chetona bilalo,
Raagini deshire gahilo modhure shey baibhabo
(Akhilo bimane tabo jayo gaane)3

(Song)
Jayanti manggalaa kaali bhadrakaali kapaalini
Durgaa shivaa kssamaa dhaatrii svaahaa svadhaa nomostute

(Voice)
Debir aabirbhaber subho barta prokashito holo,
Sakolo debo-debi mahadebi ke boron korlen geeti-malle,
seba korlen raajchandane,

Jaganmata chandita upashoker dhonodasti
bhahmachoitannaswarupa sarbottomo mohima,
Mahadebi antarjami roope byakto hoe achen dulok bhulok
Bhubanomohini sarbobirajomana jagaddiswari, apano mohimay dyaba prosiddho shristir moddhe
Paribyakto hoye obosthan koren paromo chaitanna roopa
Manaber kalyane sarbobromholaho roop buddhak

(SONG)
Subhro sankha-robe sara nikhilodhonito
Aakashtole o nile jole dike diganchale
sakolo lok- pure bone-bonantar
Nritto-gito chande mondrito
Subhro sankha-robe sara nikhilodhonito

Saroto-prokriti ullasher o tabo gane,
Chiro sundaro chiro sundaro piko sundaro bandhono
taane,
Trilokitoke saranmoyi aanande
Mahashoktir upamonjulo sobha jage anande

Ma je kalyani soda raje, soda sukhoda, soda baroda, soda jayaganer mantri subha
hrode

Ashuradashono dasoprohorono-bhuja raje,

Ronito binabenu, madhu-lolito somit taane, subho
aaroti jhonkrito bhubone,

Nabo jyoti raaje, jyoti alangkare,
Kane kane othe geeti, sudharasoghono shanti, dhono
dhono jayagaane
Aakashtole o nile jole dike diganchale
sakolo lok- pure bone-bonantar
Nritto-gito chande mondrito
Subhro sankha-robe

(VOICE)
Debi nitya, tathapi debogoner karjo siddhi hetu sarva
debo shri rajategopunja theke tokhon prokashito hoechen bole
Tar ei obhinabo prokash o aabirbhabi mohisomardini utpotti
roope khyato holo

Debi sojjita holen aparupo ranachandi murti te

Himachal dilen singho bahon, Bishnu dilen chakro,
pinakbani Shankar dilen shul, Jyom dilen dal-dandyo,
Kaldeb shutikhna khargya, Chandra astachandra sobha
charma dilen, dhanur-baan dilen Surjya,
Bishwakarma abhed barma, Brahma dilen akkhamalakamandalu,
Kuber ratno-haar,
Sokol debota mahadebi ke tar olonkare alankito o
bibidhoprohorone susojjito kore,

Ashur bijoy jatray jete prarthona korlen.

Rano dundhubi-dhyoni te biswa-sangshar binashito hote
laglo,
Jatrar purbe sur-naralok bashi sakolei dashoprohorono
dharini dashobhuja mahashakti’ke dhyan montre korlen abhibondhona

(Song)
Jata juta samayuktam ardhendu krita shekharam
Lochanatsaya sangyukta poorvendu sudishayanam
Atashi poospa varnabha supratikkhang sulochana
Nagajaubana sambanta karbagharanabhusitam

Sucharudasanam sajbhat trinondata parodyalam
Trivangakarata natakanah mahishasuramardini
Mrinanayata sangshsparsha dasha bahusamanditam
Trisulang dakshinetang khargan chakrang kramandaham
Tikhnabaan tatha shakting, dakshinesu bichintaye,

Khetang purnacha bancha,pashamangpushwa mewacha,
Ghantangwa parasungwapi vamatang sanniveshaye
Adhasthanmanhisang tadadisikshang pradarsayeta

Mahitangwaparasuwati wamataksanhivesaye,
Waghaksanmayisantadwak vishirastang pradaskawe,
Raktaraktipibanganjha raktabeejwuriseswanam,
Viswitonagpashena vrukutivishananamam
Kinchitdurvang tathabhabamam bhustang mahisopari,
Devyastu dakshinang padam samang simhoparisthitam
Suryamaranchatad doopa mamarach sanniveshaye,
Pradangavadanang devi sarvakamafaloprada.
Ugrachanda prachanda prachando grashchandanayika
Chanda chandabate chaiba chandaroopanti chandita
Aadishakti biraskadhi satatang paribeshita
Sringchaye jagtadaati, dharmakamash moshada….

Jayanti manggalaa
kaali bhadrakaali kapaalini
Durgaa shivaa kssamaa dhaatrii svaahaa svadhaa
namostute

(VOCIE)
Debir rano aobhan shobdo shoron kore sashoine dhaboman
holo mahaboloshali mahishasur,

Ashuroraj lokkho korlen mahalakshmi debir tyeg probhay
trilok jotirmoy, tar mukut gagano chumban korche

Padadhore prithianota ar dhanuk tankare rasatolo
prokampito

Deboshenapati mahashaktir jayamontrer gune debi ke daan
korlen maha priti.

(SONG)
Namo chandi, namo chandi, eeeee namo chandi (2)
Jago raktobijonikrintini, jago mohishasurobi
mordini, (2)

Uthe sankho mandre abhro bokkho sankha janani chondi
sankha janani chondi
Namo chandi, namo chandi

Tabo khorgo shakti krito kritanto shatru satano tondri
Shatru satano tondri

Nato chinno bahini ghono hunkare indrani jamutrandi
indrani jamutrandi
Namo chandi, namo chandi
Tumi ranoko tandro tankare haano, khorokolombo jole

Sob rath turanga chinno chinno sutikhno karobale

Nacho dhumro netro donjomundo, chakra-patone khondi

Tabo tatathoi tatathoi proloyo nritto
tatathoi tatathoi proloyo nritto

Dhongshe badhono gondi(2)
Namo chandi, namo chandi, eeeee namo chandi

(VOICE)
Debir songe mahisasurer probol songram arambho holo,
debir ashtra prohare doityo sena chinno-bhinno hote laglo

Mahishasur khone khone roop poribortan kore, nana kaushal
bistar korle, mahish theke hasti roop dharon korle,

Abar shingha roopi doityer ran-unmottota, debi prosomito
korlen.

Punoray nayanobimohan purush beshe aatmoprokash korle oi
oindrojaali,

Debir rurho protyakhan peye abar mohisho murti grohon
korle,

Ranabarto dike dikantore ninadito, chaturanga niye
asureshwar debi ke porajito korbar maha-ullashe ullashito
Debir bahon singharaj dabagnir moto somosto ranokhetre
shotru nidhare durnibar hoye uthlo.

Nana prohoronodharini debi durga madhu paan korte korte
mohishoroop ke sadambhe bollen,

Garja garja khanang murhya, madhu yabath pibamyaham,
maya htthei hatetaiva

garjesantyashu devata

Debotagon sanande dekhlen, dugra mahishasur ke shule
biddho korechen,
Ar kharga nipate doyitter mostak bhulunthito,
Takhon ashurnashini debi mahalakshmir aaradhona geeti
sushoma dyaba prithibite poribyakto holo

(SONG)
Ma go tabo bine sangito prem lolito
Nikhilo pranero bina tare tare rohito
Sakalo rodono shei sure gelo moriya
Ma go…

Kali kali japo jomechilo dukho jamini
Usharo muroti dhoriye bahiro raagini
Jibono chilo alakosudhay dhori tai
tabo bine sangito prem lolito
Nikhilo pranero bina tare tare rohito
Ma go..

(VOICE)
Hey debi chandika, tomar punno stabogatha, oishorjo,
soubhagya, aaroggo, shatruhani o porom mokkho labh er upay,
Tomar stobe montre manobo loke jagarito hok bhumanander
apurba prerona.

Devi prapannarthi
hare praseedha, praseedha mathar jagatha akhilasye,
Praseedha visweswari, pahi vishwam, thwam eswari devi
chara charasya.
Adharabhootha jagath swam eka, mahee swaroopena yatha
sdhithasi,
Apam swaroopa sdithaya thwait hat, apyaiyathe
kruthsnamalamghya veerye.
Twam vaishnavi sakthiranan tha veerya, vishwa beejam
paramasi maya,
<Sammohitham devi, samastha metha, twam vai prasanna bhuvi
mukthi hethu.
Vidya samasthasthava devi, bhedha, sthreeya samastha
sakala jagathsu,
Twayaikaya peerithamam bayaithath, kaa they sthuthi
sthavyapara aparekthi.
Sarva bhoota yada devi swarga mukthi pradhayani, thwam
sthutha sthuthaye ka va bhavanthu paramokthaya.

Sarvashya budhi roopena, janasya hrudhi samsthate,swarga
pavargadhe devi, narayani namesthute
Kalakashtadhi roopena parinama pradhayini,visvasyoparathou
shakthe, narayani namosthuthe.
Sarva mangala mangalye, shive, sarvartha sadhake,saranye
triambike gowri narayani namosthuthe.


Srushti sthithi vinasanam sakthi bhoothe,
sanathani,gunasraye, gunamaye, narayani namosthuthe.
Saranagatha deenaartha, parithrana parayane,sarvsyarthi
hare devi, narayani namosthuthe.
Hamsa yuktha vimanasthe, brahmani roopa
dharini,kaushambha ksharike devi, narayani namoshthuthe
Trishula chandrahi dhare, maha vrushabha vahini,maheswari
swaroopena narayani namosththe.


Mayura kukkuda vruthe, maha shakthi dhare anaghe,kaumari
roopa samsthane, narayani namosththe.
Samkha chakra gadha sarnkhya graheetha
paramayudhe, praseedha vaishnavi roope, narayani namoshthuthe.
Graheethogra maha chakre, damshtro dhyutha vasundhare,
varaha roopini, shive, narayani namosthuthe.


Nrisingha roopenogrena hanthum daithyan
kruthodhyame, trilokya trana sahithe, narayani namosthuthe
Kiritini, maha vajre, sahasra nayanojwale,vruthra prana
hare, chandri narayani namoshthe
Shivadhoothi swaroopena hatha daithya maha bale,ghora
roope, maharave, narayani namosthuthe.


Damshtra karala vadane, siro mala vibhooshane,chamunde,
munda madhane, narayani namosthuthe.
Lakshmi lajje mahavidhye, sradhe, pushti swadhe,
druve,maha rathri maha maye, narayani namosthuthe.
Medhe, saraswathi, vare, bhoothi bhabravi,
thamasi,niyathe, thwam, praseedhesa, narayani namosthuthe.
Sarva swaroope sarveshe, sarva shakthi
samanvithe,bhayebhya sthrahino devi, durga devi namosthuthe.
Ethathe vadanam soumyam, lochana thraya bhooshitham,pathu
na sarva bhoothebhya, kathyayani namosthuthe.
Jwala karala mathyugra maseshasura soodhanam,trishoolam
padu no bheeder bhadrakali, namosthuthe.

Hinasthi diarrhea thejammsi, swanena poorya saa
jagath,saa ganda pathu no devipapebhyena suthaniva.
Asurasrugwasa panga charchithasthe karojjwala,shubhaya
gadgo bhavathu chandike, thwam natha vayam.
Roganseshanapahamsi thushta,rushta thu kaman sakalan
abheeshtaan,
Twamasreethanaam na vipannaranam,twamasritha hyasrayatham
prayanthi.
Ethath krutham yath kadanam twayadyai,dharmadwisham devi,
mahasuranam,


Roopairanekair bahudathma murthim.kruthwambike thath
prakarothi kaanya
Vidhyasu sasthreshu viveka dheepa,shadyeshu vakyeshu cha
kaa twadhanya,
Mamathwa garthe athi maha andhakare,bhibramayathye
thadheeva viswam.
Rakshamsi yathrogra vishamscha naga,yathrarayo dasyu
balani yathra,
Dhavanalo yathra thadabdhi madhye,thathra sthitha thwam
paripasi viswam.
Visweswari thwam paripasi viswam,viswathmika
dharayaseethi viswam,

Viswesa vandhya bhavathi bhavanthi,viwasraya ye thwayi
bhakthi namra.
Devi praseedha paripalaya no ari bheether,nithyam yadha
asura vadha dhu naiva sadhya,
Paapani sarva jagatham prasamam nayasu,uthpathapaka
janithamscha mahopa sargaan.
Pranatham praseedha thwam devi viswarthi haarini,trilokya
vasinaameedye lokaanaam varada bhava.

(SONG)
Bimane bimane aalokero gaane jagilo dhyoni…
Bimane bimane..
Tabo bina tare se suro bihare ki jagorone.
Bimane bimane..

(Aruno robi je nikhilo rangalo)2
Purbo anchole tandra bhangalo

Ranga hillole dhoroni je dole(2)
Nupuro roni
Bimane bimane..

(VOICE)
Debir akkhay kripa kona peye saptalok anandito,

Prothomo kolpe debi kattayan nandini, kattayani,
astadasobhuja ugra chanda roopi mahisho mardan koren,
Dittiyo sourasobhuja bhadra kalir haste mardito hoy
mohish,

Ar tritiyo bartamankalpe, dasobhuja durga roope mahadebi
susojjitamoyi mohisho mardini
Akhilo manab konthe dhonito puspanjali strotto bandhona.

(SONG)
Jaya jaya japyajaye jayashabda parastutitatatpara
vishvanute (2)

JhaNa jhaNa jhinjhimijhinkritanoopura sinjitamohita
bhootapate

Natita nataardhanatiinatanaayaka
naatitanaatyasugaanarate
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini
shailasute

Ayi sumanah sumanah sumanah sumanoharakaantiyute (3)

Shrita rajanii rajanii rajanii rajanii
rajaniikaravakravrute

Sunayanavibhra marabhra marabhra marabhra marabhra maraadhipate

Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini
shailasute
Kanakalasatkala sindhujalairanusinchinute
gunarangabhuvam
gunarangabhuvam
Bhajati sa kim na sachikuchakumbha tatiiparirambha
sukhaanubhavam
sukhaanubhavam
Tava charaNam sharaNam karavaaNi nataamaravaaNi
nivaasisivam

Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini
shailasute

(VOICE)
Namo Devyai maha-devyai sivayai sa-tatam namah,
Namah Prakrtyai bhadrayai niyatah pranatah sma tam.
Raudrayai namo nityayai gauryai dhatryai namo namah,
Jyotsnayai ca indu-rupinyai sukhayai sa-tatam namah
Kalyanai pranata vrddhyai siddhyai kurmo namo namah,


Nairrtyai bhubhrtam laksmyai sarvanyai te namo namah
Durgayai durga-parayai sarayai sarva-karinyai,
Khyatyai tatha eva krshnayai dhumrayai sa-tatam namah
Atisaumya-atiraudrayai namas thasyai namo namah,
Namo jagat-pratisthayai devyai krtyai namo namah

Ya devi sarva-bhutesu vishnu-mayeti sabdita,
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu chetanety-abhidhiyathe
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu buddhi-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu nidra-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah

Ya devi sarva-bhutesu kshudha-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu chhaya-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu sakti-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Yadevi sarva-bhutesu trishna-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah

Ya devi sarva-bhutesu kshanti-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu jati-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu lajja-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva bhutesu santi-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah

Ya devi sarva-bhutesu sraddha-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
ya devi sarva-bhutesu kanti-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu laksmi-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu vritti-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah

Ya devi sarva-bhutesu smriti-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu daya-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu tushti-rupena samsthitha


Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu matri-rupena samsthitha
Namas thasyai namasthasyai namasthasyai namo namah
Ya devi sarva-bhutesu bhranti-rupena samsthitha
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah

Indriyanam adhishtatree bhutanam chakhulesu ya
Bhutesu satatam tasyai vyaptijai devyai namo namah
Chiti-rupena ya kritsnam etad-vyapya sthita jagat
Namas thasyai namas thasyai namas thasyai namo namah.

(SONG)
Hey chinmoyi himogiri theke ele, ele ghare rekhe
nirmolo prate,
Bosundhara je subimolo saje, onjoli hate.
Hey chinmoyi

Tobo Nabonilimay
Tobo Nabonilimay baje maha bheri, dike dike tabo madhuri je
heri,
Surolipo taale taale sudha aane alokeri saathe
Hey chinmoyi

Sajabo je dala gathibo je mala, jyotiro montre,
Tai antare, amrito je bhore puloke tontre,
Bani mohabor amlano mone , janani go, nomi ratulo
charane,
Pujay ullashe, dhoroni je hashe, surobhito baate
Hey chinmoyi(3)

(VOICE)
Shri shri chandika gunatita o gunamoyi, sagun obosthay
debi chandika akhilobishwer prokitiswarupini,
Tini porinamini nitya dibbor chaitanyar shristi prokriyay
je shokti moddho diye kriyasil roope obhibyakto hon,
Sei shakti baak othoba saraswati, tar sthitikalochito
shaktir nam shri ma lakshmi,
Abar shonghar kale tar je shaktir kriya drishto hoy, tai
rudrani durga,
Ekadhare ei tri murtir aaradhonai durgotsabh, ei tin
matri-murtir pujay o aarotrite,
Manabjiboner kamona sadhona sarthak hoy, chatur barga
labh kore mortolok.

(SONG)
Amalo kirone tribhubonomono harini (2)
Herinu tomar rope karuna nabani (2)

Nomi nomi nomi nikhilochito charini,
jagao puloko nittyo nupure janani
Amalo kirone tribhubonomono harini

Tomarei pujiche debo-debi dare dare (2)
Raagini dhoniche akasho binaro tare
Tonu mono prano nibedito tomari mone.
Premoshuno horo puja rope roye dharoni
Nami jagatero sakolo hey upaini,
Lobhinu tomaro preme koruna naboni

(Nomi nomi nomi nikhilochito charini,
jagao puloko nittyo nupure janani
Amalo kirone tribhubonomono harini)2

(VOICE)
Saroishojjomoyi debi nitya hoyeo barongbar aabirbhuta
hon, tini jagot ke rokkha o protipalon koren,
Debir karuna ashim, bidhatrir barodar karunar purne
biswo-nikhil bimohito,
Amrito rasabarashini mahadebir amalo rooper sushoma
protibhato,
Dharitrir dhyan gorimay.

(SONG)
Jayantii Manggalaa Kaalii Bhadrakaalii Kapaalinii
Durgaa Shivaa Kssamaa Dhaatrii Svaahaa Svadhaa Namostu Te
Madhu-Kaittabha-Vidhvamsi Vidhaatr-Varade Namah

Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi

Mahissaasura-Nirnaashi Bhaktaanaam Sukhade Namah
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi

Vandita-Angghri-Yuge Devi Sarva-Saubhaagya-Daayini
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi

Acintya-Ruupa-Carite Sarva-Shatru-Vinaashini
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi

Natebhyah Sarvadaa Bhaktyaa Ca-Aparnne Durita-Apahe
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi

Dehi Saubhaagyam-Aarogyam Dehi Devi Param Sukham
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi

Vidhehi Devi Kalyaannam Vidhehi Vipulaam Shriyam
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi

Devi
Bhakta-Jano[a-U]ddaama-Datta-[A]anando-[U]daye-[A]mbike
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi

Taarinni Durga-Samsaara-Saagarasya-Acalo[a-U]dbhave
Ruupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisso Jahi

(VOICE)
Bishwaprakriti mahdebi durgar charone chirontani bhoirabo
dhyanorota pujarini,
Bhairobi te geetanjali prodan kore dhonya holen,
Tar geetobani aj anilesh sunile nabino jagono doye dike
dike sancharito

(SONG)
Shanti dile bhori dukkho rajani gelo,timiro hori
Premo madhu geeti, bajuk hride niti, niti ma,
Prane sudha dhalo mori go mori!!!

Mahisasurmardini Stotra Lyrics in English by Supriyo Sengupta | Mahalaya Lyrics in English

Mahalaya Status Video Download ( English Version )

Lyrical-WhatsUp-Status-Download-Button
mahalaya-by-birendra-krishna-bhadra-mahalaya-lyrics-in-english

Related keywords you are looking for: Mahalaya 2019, Mahalaya 2020, Mahalaya 2021, Mahalaya 2019 Date, Mahalaya 2020 Date, Mahalaya 2021 Date, Mahalaya of Birendra Krishna Bhadra, Mahalaya by Birendra Krishna Bhadra, Shubho Mahalaya, Birendra Krishna Bhadra Mahalaya, Mahalaya Birendra Krishna Bhadra, Subho Mahalaya, Mahalaya Amavasya, Mahalaya 2020 Date, Mahalaya Image, Mahalaya Song, Mahalaya Picture, Mahalaya Pic, Mahalaya Images, Mahalaya in Zee Bangla, Mahalaya Photography, Mahalaya Video, Mahalaya Wishes, Mahalaya Durga Puja, Mahalaya Meaning, Mahalaya Chandi Path, Mahalaya Chandi Path in English, Mahalayar Gaan, Mahalaya English, Birendra Krishna Bhadra Mahalaya Lyrics in English, Mahalaya Lyrics, Mahalaya Lyrics in English, Mahalaya Lyrics in English, Mahisasurmardini Stotra Lyrics in English etc.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *